Scopul 6. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și canalizării pentru toți

Subobiective

6.1 Până în 2030, realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru toți.

6.2 Până în 2030, realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți și eliminarea defecării în aer liber, acordând o atenție specială nevoilor femeilor și fetelor și celor în situații vulnerabile.

6.3 Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a  produselor chimice și materialelor periculoase, înjumătățind proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură la nivel judetean.

6.4 Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă și pentru a reduce substanțial numărul de persoane care suferă de deficit de apă potabila.

6.5 Până în 2030, implementarea managementului integrat al resurselor de apă la toate nivelurile.

6.6 Până în 2030, protejarea și restabilirea ecosistemelor legate de apă, inclusiv munți, păduri, zone umede, râuri, rezervoare acvifere și lacuri.

6.a Până în 2030, extinderea cooperării intra- si interjudetene și a sprijinului pentru consolidarea capacității localitaților slab dezvoltate în activități și programe legate de apă și canalizare, inclusiv tehnologiile de recoltare a apei, desalinizare, eficiență a apei, tratare a apelor uzate, tehnologii de reciclare și reutilizare

6.b Sprijinirea și consolidarea participării comunităților locale la îmbunătățirea managementului apei și canalizării

Indicatori

6.1.1 Proporția populației care utilizează servicii de apă potabilă gestionate în condiții de siguranță

6.2.1 Proporția populației care utilizează servicii de salubritate gestionate în condiții de siguranță, inclusiv o instalație de spălare a mâinilor cu apă și săpun

6.3.1 Proporția de apă uzată tratată în condiții de siguranță

6.3.2 Proporția corpurilor de apă cu o calitate bună a apei ambientale

6.4.1 Schimbarea în timp a eficienței utilizării apei

6.4.2 Nivelul stresului hidric: extragerea de apă dulce ca proporție din resursele disponibile de apă dulce

6.5.1 Gradul de implementare a managementului integrat al resurselor de apă (0-100)

6.5.2 Proporția zonei transfrontaliere de bazin cu un aranjament operațional de cooperare în domeniul apei

6.6.1 Schimbarea în timp a extinderii ecosistemelor legate de apă

6.a.1 Suma de asistență oficială pentru dezvoltare legată de apă și canalizare care face parte dintr-un plan de cheltuieli coordonat de guvern sau judet

6.b.1 Proporția unităților administrative locale cu politici și proceduri stabilite și operaționale de participare a comunităților locale la managementul apei și canalizării

Masterplan APA – Cap-6 – Strategia la nivel de judet – 2013 Download