Tags: Comert. Systemic issues. Tehnologie. Capacity building.

Obiectivul 17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului judetean pentru dezvoltare durabilă.

Subobiective

17.1. Consolidarea mobilizării resurselor judetene, inclusiv prin suportul internațional pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a îmbunătăți capacitatea naționala de impozitare și colectarea altor venituri

17.3. Mobilizarea resurselor financiare suplimentare pentru localitatile slab dezvoltate din surse multiple

17.4. Susținerea localitatilor slab dezvoltate în atingerea sustenabilității datoriilor pe termen lung prin intermediul unor politici publice coordonate, care vizează stimularea finanțării datoriilor, reducerea datoriilor și restructurarea datoriilor, pentru a reduce povara datoriei

17.9. Consolidarea suportului pentru implementarea eficientă și țintită a activităților de consolidare a capacităților în localitati pentru a sprijini planurile naționale în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

17.5. Adoptarea și implementarea regimurilor de promovare a investițiilor pentru localitatile cel mai puțin dezvoltate

17.6. Consolidarea cooperării regionale, naționale și internaționale privind accesul la știință, tehnologie și inovații și îmbunătățirea schimbului de cunoștințe în condiții agreate de comun acord și printr-un mecanism global de facilitare a tehnologiei

17.7. Promovarea dezvoltării, transferului, diseminării și difuzării tehnologiilor prietenoase mediului pentru localitatile judetului

17.8. Operaționalizarea completă a băncii de tehnologii, a mecanismului de consolidare a capacităților în știință, tehnologie și inovare pentru localitatile mai puțin dezvoltate, până în 2030, și sporirea utilizării tehnologiei generice, în special a tehnologiei informației și comunicațiilor

17.11. Creșterea semnificativă a exporturilor localitatilor, în special în vederea dublării cotei exporturilor la nivel judetean până în 2020

17.14. Sporirea coerenței politicilor pentru dezvoltare durabilă

17.15. Respectarea spațiului de politici și a autorității fiecărei țări în a stabili și implementa politici de eradicare a sărăciei și dezvoltare durabilă

17.16. Sporirea parteneriatului intrajudetean pentru dezvoltare durabilă, complementat de parteneriate cu multiple părți interesate care mobilizează și distribuie cunoștințele, expertiza, tehnologiile și resursele financiare, pentru a sprijini realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în toatelocalitatile, în special în localitatile mai putin dezvoltate

17.17. Încurajarea și promovarea parteneriatelor publice, publice-private și cu societatea civilă eficiente, în baza experienței și strategiilor de resurse ale parteneriatelor

17.19. Până în 2030, dezvoltarea, în baza inițiativelor existente, a măsurătorilor progresului privind dezvoltarea durabilă care complementează produsul intern brut al judetului, și oferă suport pentru dezvoltarea capacităților statistice în localitati

17.18. Până în 2030, sporirea suportului de consolidare a capacităților pentru localitati, pentru a crește în mod semnificativ DSIPONIBILITATEA DATELOR calitative, în timp util și fiabile, desegregate după venit, sex, vârstă, rasă, etnie, statut migrațional, dizabilități, localizare geografică și alte caracteristici relevante în contexte naționale

Indicatori

17.1.2 Proporția din bugetul intern finanțată din impozitele interne

17.1.1 Venituri judetene totale ca proporție din PIB, după sursă

17.3.2 Volumul remitențelor (în Euro) ca proporție din PIB-ul judetean total

17.3.1 Investiții străine directe (ISD), asistență oficială pentru dezvoltare și cooperare ca proporție din bugetul intern total

17.4.1 Serviciul datoriei ca proporție din exporturile de bunuri și servicii

17.9.1 Valoarea (în Euro) a asistenței financiare și tehnice angajată localitatilor slab dezvoltate

17.5.1 Numărul de localitati care adoptă și implementează regimuri de promovare a investițiilor pentru localitati mai puțin dezvoltate

17.6.1 Numărul de acorduri și programe de cooperare științifică și/sau tehnologică între localitati, pe tip de cooperare

17.6.2 Abonamente la internet fix în bandă largă la 100 locuitori, în funcție de viteză

17.7.1 Valoarea totală a finanțării aprobate pentru localitatile în curs de dezvoltare pentru a promova dezvoltarea, transferul, diseminarea și difuzarea tehnologiilor ecologice

17.8.1 Proporția persoanelor care utilizează internetul

17.11.1 Ponderea localitatilor și a localitatilor mai puțin dezvoltate în exporturile judetene

17.14.1 Numărul de localitati cu mecanisme de îmbunătățire a coerenței politicilor de dezvoltare durabilă

17.15.1 Amploarea utilizării cadrelor de rezultate și a instrumentelor de planificare deținute de țară de către furnizorii de cooperare pentru dezvoltare

17.16.1 Numărul de localitati care raportează progrese în cadrul de monitorizare a eficacității dezvoltării multipărți interesate care sprijină atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă

17.17.1 Suma de Euro angajată în parteneriate public-privat și societatea civilă

17.19.1 Valoarea în Euro a tuturor resurselor puse la dispoziție pentru consolidarea capacității statistice în localitati

17.19.2 Proporția localitatilor care (a) au efectuat cel puțin un recensământ al populației și al locuințelor în ultimii 10 ani; și (b) au atins 100% înregistrarea nașterilor și 80% înregistrarea deceselor

17.18.1 Proporția indicatorilor de dezvoltare durabilă produși la nivel local cu dezagregare completă atunci când sunt relevanți pentru țintă, în conformitate cu Principiile fundamentale ale statisticii nationale

17.18.2 Numărul de localitati care au regulamente de statistică care respectă Principiile fundamentale ale statisticii oficiale

17.18.3 Numărul de localitati cu un plan statistic care este finanțat integral și în curs de implementare, în funcție de sursa de finanțare