Obiectivul 11. Facem orașele și așezările umane incluzive, sigure, reziliente și durabile

Subobiective

11.c Sprijinirea UATurilor cel mai puțin dezvoltate, inclusiv prin asistență financiară și tehnică, în construirea de clădiri durabile și rezistente, utilizând predominant materiale locale

11.b Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de orașe și așezări umane care adoptă și implementează politici și planuri integrate pentru incluziune, eficiența resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre și dezvoltarea și implementarea, în conformitate cu Cadrul Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre 2015-2030, managementul holistic al riscului de dezastre la toate nivelurile

11.a Sprijinirea legăturilor economice, sociale și de mediu pozitive între zonele urbane, periurbane și rurale prin consolidarea planificării dezvoltării locale, judetene și regionale

11.7 Până în 2030, asigurarea accesului la spații verzi și publice sigure, incluzive și accesibile, în special pentru femei și copii, persoane în etate și cele cu dizabilități.

11.6 Până în 2030, reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului în orașe si localitati, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și gestionării deșeurilor municipale și de alt tip.

11.5 Până în 2030, reducerea semnificativă a numărului de decese și a numărului de persoane afectate și scăderea substanțială a pierderilor economice directe în raport cu Produsul Intern Brut la nivel UE, cauzate de dezastre, inclusiv dezastrele legate de apă, cu un accent pe protecția celor săraci și a persoanelor aflate în situații vulnerabile.

11.3 Până în 2030, consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității pentru planificarea și gestionarea participativă, integrată și durabilă a localitatilor.

11.4 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural mondial, judetean si local.

11.2 Până în 2030, asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, îmbunătățirea siguranței rutiere, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate.

11.1 Până în 2030, accesul tuturor la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri accesibile și modernizarea cartierelor sărace.

Indicatori

11.c.1 Proporția de sprijin financiar acordat UATurilor cel mai puțin dezvoltate care este alocată pentru construcția și modernizarea clădirilor durabile, rezistente și eficiente din punct de vedere al resurselor, utilizând materiale locale

11.b.2 Numărul de UATuri cu strategii locale de reducere a riscului de dezastrea

11.b.1 Proporția UATurilor locale care adoptă și implementează strategii locale de reducere a riscului de dezastre în conformitate cu Cadrul Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre 2015-2030a

11.a.1 Proporția populației care locuiește în orașe care implementează planuri de dezvoltare urbană și regională care integrează proiecțiile populației și nevoile de resurse, pe dimensiunea orașului

11.7.1 Ponderea medie din suprafața construită a orașelor care este spațiu deschis pentru uz public pentru toți, pe sex, vârstă și persoane cu dizabilități

11.7.2 Proporția persoanelor victime ale hărțuirii fizice sau sexuale, pe sex, vârstă, statut de dizabilitate și locul producerii, în ultimele 12 luni

11.6.1 Proporția deșeurilor solide urbane colectate în mod regulat și cu deversare finală adecvată din totalul deșeurilor solide urbane generate, de către orașe

11.6.2 Nivelurile medii anuale de particule fine (de exemplu, PM2,5 și PM10) în orașe (ponderate cu populația)

11.5.2 Pierderea economică directă în urma dezastrelor în raport cu PIB-ul global, inclusiv daunele cauzate de dezastre ale infrastructurii critice și întreruperea serviciilor de bazăa

11.5.1 Numărul de decese, de persoane dispărute și de persoane afectate de dezastru la 100.000 de persoanea

11.4.1 Cheltuielile totale (publice și private) pe cap de locuitor cheltuite pentru conservarea, protecția și conservarea întregului patrimoniu cultural și natural, pe tip de patrimoniu (cultural, natural, mixt și desemnarea Centrului Patrimoniului Mondial), nivel de guvernare (național, regionale și locale/municipale), tipul de cheltuieli (cheltuieli de funcționare/investiții) și tipul de finanțare privată (donații în natură, sector privat non-profit și sponsorizare)

11.3.2 Proporția orașelor cu o structură de participare directă a societății civile la planificarea și managementul urban care funcționează în mod regulat și democratic

11.3.1 Raportul dintre rata consumului de teren și rata de creștere a populației

11.2.1 Proporția populației care are acces convenabil la transportul public, pe sex, vârstă și persoane cu dizabilități

11.1.1 Proporția populației urbane care trăiește în mahalale, așezări neoficiale sau locuințe inadecvate