Obiectivul 10. Reducerea inegalității în interiorul judetului și între UATuri

Subobiective

10.1. Până în 2040, realizarea și susținerea în mod progresiv a creșterii veniturilor pentru 40 la sută din limita de jos a populației, la o rată mai mare decât media națională.

10.2. Până în 2030, abilitarea și promovarea incluziunii sociale, economice și politice a tuturor, indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, rasă, etnie, origine, religie sau statut economic sau de altă natură.

10.3. Asigurarea oportunităților egale și reducerea inegalității rezultatelor, inclusiv prin eliminarea, politicilor și practicilor discriminatorii, și promovarea legislației, politicilor și acțiunilor corespunzătoare în acest sens.

10.4. Promovarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, in scopul realizarii progresive a unei egalități sporite.

10.5. Perfecționarea reglementării și monitorizării piețelor și instituțiilor financiare globale și consolidarea implementării acestor reglementări.

10.7. Facilitarea migrației și mobilității ordonate, sigure, reglementate și responsabile a persoanelor, inclusiv prin implementarea unor politici de migrație planificate și bine gestionate.

10.b Încurajarea asistenței oficiale pentru dezvoltare și a fluxurilor financiare, inclusiv a investițiilor străine directe, către localitatile în care nevoia este cea mai mare, în special in localitatile cel mai puțin dezvoltate

Indicatori

10.1.1 Ratele de creștere a cheltuielilor gospodăriilor sau a venitului pe cap de locuitor în rândul celor 40 la sută de jos din populație și al populației totale

10.2.1 Proporția persoanelor care trăiesc sub 50% din venitul mediu, pe vârstă, sex și persoane cu dizabilități

10.3.1 Proporția populației care a declarat că s-a simțit personal discriminată sau hărțuită în ultimele 12 luni pe baza unui motiv de discriminare interzis de dreptul internațional al drepturilor omului

10.4.1 Ponderea muncii în PIB, cuprinzând salariile și transferurile de protecție socială

10.5.1 Indicatori de soliditate financiară

10.7.2 Numărul de localitati care au implementat politici de migrație bine gestionate

10.b.1 Fluxurile totale de resurse pentru dezvoltare, pe UAT beneficiare și donatoare și tip de flux (de exemplu, asistență oficială pentru dezvoltare, investiții străine directe și alte fluxuri)