Educatie. Cultura. Educatie TIC

Obiectivul 4. Asigurarea unei educații incluzive și echitabile de calitate și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți

Subobiective

4.1 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții absolvă învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente pe planuk învățării.

4.2 Până în 2030, asigurarea faptului că toți copiii au acces la dezvoltarea timpurie de calitate, îngrijire și educația preșcolară, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar.

4.3 Până în 2030, asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți bărbații la educație tehnică, vocațională și terțiară, inclusiv universitară, accesibilă și calitativă.

4.4 Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care detin competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și vocaționale, care sa faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul.

4.5 Până în 2030, eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal la toate nivelurile de învățământ și formare profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități și a copiilor aflati în situații vulnerabile.

4.6 Până în 2030, asigurarea faptului ca toți tinerii și o proporție substanțială a adulților, atât bărbați, cât și femei, dispun de competențe elementare, precum alfabetizarea și aritmetica elementară.

4.7 Până în 2030, asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv, printre altele, prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției CULTURII la dezvoltarea durabilă.

4.a Construiți și modernizați facilități educaționale care să țină cont de copii, dizabilități și gen și să ofere medii de învățare sigure, non-violente, incluzive și eficiente pentru toți

4.b Până în 2030, extinderea substanțială a numărului de burse disponibile localitatilor slab dezvoltate din Judetul Brasov, pentru înscrierea în învățământul superior, inclusiv formarea profesională și tehnologia informației și comunicațiilor, tehnică, inginerie și programe științifice

4.c Până în 2030, creșterea substanțială a ofertei de profesori calificați, inclusiv prin cooperarea UE/internațională pentru formarea profesorilor în localitatile slab dezvoltate


Indicatori

4.1.1 Proporția copiilor și tinerilor: (a) în clasele 2/3; (b) la sfârșitul clasei primare; și (c) la sfârșitul gimnaziului secundar inferior atingerea a cel puțin un nivel minim de competență în (i) citire și (ii) matematică, pe sex

4.2.2 Rata de participare la învățarea organizată (cu un an înainte de vârsta oficială de intrare în primară), pe sex

4.2.1 Proporția copiilor cu vârsta sub 5 ani care sunt pe cale de dezvoltare în ceea ce privește sănătatea, învățarea și bunăstarea psihosocială, pe sex

4.3.1 Rata de participare a tinerilor și adulților la educația și formarea formală și non-formală în ultimele 12 luni, pe sex

4.4.1 Proporția tinerilor și adulților cu abilități în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), în funcție de tipul de competență

4.5.1 Indici de paritate (feminin/bărbați, rural/urban, chintila de bogăție inferioară/superioară și altele, cum ar fi statutul de dizabilitate,  pe măsură ce datele devin disponibile) pentru toți indicatorii educației din această listă care pot fi dezagregați

4.6.1 Procentul populației dintr-o anumită grupă de vârstă care atinge cel puțin un nivel fix de competență în (a) alfabetizare funcțională și (b) competențe de calcul, pe sex

4.7.1 Măsura în care (i) educația pentru cetățenia globală și (ii) educația pentru dezvoltare durabilă, inclusiv egalitatea de gen și drepturile omului, sunt integrate la toate nivelurile în: (a) politicile judetene de educație, (b) programele de învățământ, (c) formarea profesorilor și (d) evaluarea elevilor

4.a.1 Proporția școlilor cu acces la: (a) energie electrică; (b) internetul în scopuri educaționale; (c) calculatoare în scopuri educaționale; (d) infrastructură și materiale adaptate pentru studenții cu dizabilități; (e) apă potabilă de bază; (f) instalații sanitare de bază de un singur sex; și (g) instalații de bază pentru spălarea mâinilor (conform definițiilor indicatorului WASH)

4.b.1 Volumul fluxurilor de asistență oficială pentru dezvoltare pentru burse pe sector și tip de studiu

4.c.1 Proporția cadrelor didactice din: (a) preșcolar; (b) primar; (c) secundar inferior; și (d) învățământul secundar superior care au primit cel puțin formarea minimă organizată a cadrelor didactice (de exemplu, formare pedagogică) pre-service sau continuă, necesară pentru predarea la nivelul relevant într-o anumită țară